Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή μελών στο Συμβούλιο της προτεινόμενης Αποστολής της ΕΕ στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (New European Bauhaus-NEB)

Η Πρόσκληση ισχύει μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι αποστολές της ΕΕ που αποτελούν νεωτερισμό του Ορίζοντα-Ευρώπη ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2021. Πρόκειται για πρωτοβουλίες υψηλού προφίλ, με τις ρίζες τους στην έρευνα και την καινοτομία, οι οποίες έχουν ως στόχο να προσφέρουν μετασχηματιστικό αντίκτυπο στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες. Οι αποστολές παρέχουν έναν σαφή στόχο για τη μέτρηση της επιτυχίας και μια συστημική προσέγγιση που συνδυάζει, για παράδειγμα, τη νέα γνώση και την τεχνολογία με καινοτομίες στις επιχειρήσεις, τα οικονομικά, τους κανονισμούς, τις μορφές διακυβέρνησης, τις δεξιότητες και τις κοινωνικές πτυχές.

Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για να καταστήσει τις γειτονιές βιώσιμες, χωρίς αποκλεισμούς και όμορφες, οδηγώντας σε καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες

Επιδιώκει να φροντίσει για τις ανάγκες του πλανήτη, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω και αξιοποιώντας τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και σεβόμενη την πολιτιστική πολυμορφία.

Η πρωτοβουλία για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού και διεπιστημονικού κινήματος που συνδέει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με την καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ. Η πρωτοβουλία είναι προϊόν κοινού σχεδιασμού μέσω της άμεσης συμμετοχής πολιτών, εμπειρογνωμόνων, επιχειρήσεων και θεσμικών οργάνων και έχει ως στόχο:

  • να καταστήσει τη ζωή του αύριο πιο προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή·
  • να κινητοποιήσει σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, επιστήμονες, φοιτητές και δημιουργικά πνεύματα από διάφορους επιστημονικούς κλάδους για να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της βιώσιμης διαβίωσης·
  • να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της ΕΕ·
  • να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη σε καινοτόμες ιδέες και προϊόντα μέσω ad-hoc προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και συντονισμένων προγραμμάτων.

Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ παραγόντων διαφορετικής προέλευσης και διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και αξιοποιώντας τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα, εμπνέει ένα κίνημα για τη διευκόλυνση και την καθοδήγηση του μετασχηματισμού των κοινωνιών μας σύμφωνα με τρεις αδιαχώριστες αξίες:

1. βιωσιμότητα, από τους κλιματικούς στόχους έως την κυκλικότητα, τη μηδενική ρύπανση και τη βιοποικιλότητα

2. συμπεριληπτικότητα, από την ανάδειξη της αξίας της πολυμορφίας έως τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας

3. αισθητική και ποιότητα εμπειρίας για τους ανθρώπους, μέσω του σχεδιασμού, των θετικών συναισθημάτων και των πολιτιστικών οφελών.

Μετά από δύο χρόνια πιλοτικής εφαρμογής, η πρωτοβουλία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο: έχει τη δική της Κοινότητα με περισσότερα από 1.000 μέλη που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν, μια «συμβουλευτική» ομάδα που αποτελείται από αξιόλογες προσωπικότητες στον κόσμο της αρχιτεκτονικής, του πολιτισμού, του σχεδιασμού και της αειφορίας. και εμπνέει μια σειρά από έργα και πρωτοβουλίες από κάτω προς τα πάνω που δοκιμάζουν και επιδεικνύουν τις νέες ευρωπαϊκές ιδέες και δράσεις του Bauhaus.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο υλοποίησης της αποστολής, που θα αξιολογηθεί αργότερα αυτό το έτος, και ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με τις υπάρχουσες αποστολές, η προπαρασκευαστική φάση για την υποψήφια έκτη αποστολή περιλαμβάνει τη δημιουργία δομών διακυβέρνησης για την προτεινόμενη Αποστολή για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν στην συμβουλευτική ομάδα (Mission Board),  με σκοπό τη διαχείριση της  νέας αποστολής στο πλαίσιο του Ορίζοντα-Ευρώπη.

Η κυρία αρμοδιότητα αυτής της συμβουλευτικής ομάδας εμπειρογνωμόνων, θα είναι να παρέχει καθοδήγηση στην Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη της  πιθανής Νέας Αποστολής ΝΕΒ, η οποία προτάθηκε από την Επιτροπή στις 19 Ιουλίου 2023.

Η ομάδα που θα απαρτίζεται από άτομα  διάφορων επιστημονικών θεματικών πεδίων θα έχει ως καθήκοντα, την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον σχεδιασμό της προτεινόμενης αποστολής, περιγράφοντας τους στόχους της, ορίζοντας σχετικούς δείκτες και ορίζοντας τα κατάλληλα χρονοδιαγράμματα. Επιπλέον, το Mission Board θα προσφέρει γνωμοδότηση σχετικά με το περιεχόμενο έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της προτεινόμενης αποστολής λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, των πολιτών και  την προώθηση των επενδύσεων που σχετίζονται με το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την προτεινόμενη Αποστολή New European Bauhaus, την  31η  Ιουλίου 2023 με καταληκτική ημερομηνία την 29η  Αυγούστου 2023 και ώρα  12.00 (CET) για αιτήσεις από ιδιώτες διαμέσου του ακόλουθου συνδέσμου : Αιτήσεις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΝΕΒ είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής εδώ

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.