2η Προκήρυξη Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με τίτλο “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας – Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες δυνητικούς/ές δικαιούχους να υποβάλουν Προτάσεις στο πλαίσιο της 2η Προκήρυξη Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με τίτλο “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας – Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”, η οποία χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με Φορέα Υλοποίησης το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στην Προκήρυξη.

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης στοχευμένων μελετών πεδίου, με Επιστημονικούς/ές Υπεύθυνους/ες (ΕΥ) κάτοχους διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της Βιολογίας, Γεωπονίας, Δασολογίας ή σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο, με επιστημονική εμπειρία στην αξιολόγηση του κινδύνου εξαφάνισης, τη διατήρηση, διαχείριση και προστασία ενδημικών και απειλουμένων ειδών της Ελλάδας.

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στις 462.000€ και η διάρκεια της προτεινόμενης μελέτης δύναται να είναι από έξι έως δώδεκα μήνες.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ: https://portal.hfri.gr/ .

Έναρξη Υποβολών: Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2024, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ στο τηλ. 2103688192 και στο email  funding@uoa.gr

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.