Νέα Πρόσκληση – “Βιομηχανικά  Διδακτορικά”

«Βιομηχανικά Διδακτορικά»

Το έργο απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) σε συνεργασία με Επιχειρήσεις ή Βιομηχανίες, και αφορά σε χρηματοδότηση Βιομηχανικών Διδακτορικών.

Τα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με Επιχειρήσεις/Βιομηχανίες, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις, για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων με σκοπό τη διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας ή εφαρμοσμένης, με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιήσουν ένα «Βιομηχανικό Διδακτορικό» από κοινού με έναν/μια Υποψήφιο/α Διδάκτορα.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ29/03/2023 και ώρα 13:00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝFIFO μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑΤα Βιομηχανικά Διδακτορικά αφορούν Διδακτορική διατριβή που πραγματοποιείται σε συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία, για τη διεξαγωγή βασικής ή εφαρμοσμένης  έρευνας, με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣΕιδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΌλη η ελληνική Επικράτεια
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ36.234.195,92 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΤριάντα τρείς (33) μήνες μετά την έγκριση και έως 31.12.2025
ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ100%  έως και το ποσό των 24.194,00 ευρώ  για τα Α.Ε.Ι.50% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης με ανώτατο ποσό τις 60.000,00 ευρώ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΑρχείο πρόσκλησης σε μορφή PDF:
“Πρόσκληση για βιομηχανικά διδακτορικά.pdf
 EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑindustrialphds.rrf@minedu.gov.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΣΚΕ)https://www.ependyseis.gr/

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι-Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις/ Βιομηχανίες.

Α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου υποβάλλει την Αίτηση Χρηματοδότησης εκ μέρους του Α.Ε.Ι. και της συνεργαζόμενης επιχείρησης/βιομηχανίας.

Β. Επιχειρήσεις/ Βιομηχανίες

Κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη μορφή της και το μέγεθός της, η οποία ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Δεν είναι επιλέξιμες οι εταιρείες τεχνοβλαστοί (spin offs) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4864/2021 στις οποίες συμμετέχει ο/η επιβλέπων/ουσα ή μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Η επιχείρηση/βιομηχανία εξουσιοδοτεί έναν/μια εκπρόσωπο της με 5ετή εμπειρία και γνώση σχετική με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, με καθήκοντα την καθοδήγηση του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα και την επίβλεψη του ερευνητικού του/της έργου από πλευράς της επιχείρησης/βιομηχανίας.

Γ. Υποψήφιος/α Διδάκτορας

• Υποψήφιους/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με τα άρθρα 92 έως 95 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141/21.7.2022) η οποία εντάσσεται στο πεδίο της βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας του άρθρου 96 Ν. 4957/2022 και υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο και κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1569/21.03.2023 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1827/22.03.2023)

ή

• Υποψήφιους/ες Διδάκτορες για τους οποίους δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής τους από τη Γενική Συνέλευση του οικείου τμήματος στο πρόγραμμα και δύναται η διδακτορική τους διατριβή να εκπονηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 96 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141) (βιομηχανικό διδακτορικό).

Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Με πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, το οποίο εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης του οικείου Τμήματος του Α.Ε.Ι., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην επιχείρηση ή στη βιομηχανία και την εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη χρήση υποδομών και εξοπλισμού του Α.Ε.Ι., εάν η έρευνα διεξάγεται εντός του Α.Ε.Ι., τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου που διεξάγεται.

Παρατίθεται Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Το Υπόδειγμα είναι ενδεικτικό και δεν επιβάλλεται η εκάστοτε σύμπραξη να το υιοθετήσει ως έχει.

Χρονική Διάρκεια – Προϋπολογισμός Πρότασης – Χρηματοδοτικό Σχήμα

 1. Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα τρείς (33) μήνες και έως 31.12.2025 το αργότερο. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Εγκριτικής Απόφασης Χορήγησης Ενίσχυσης των έργων. Η χρονική διάρκεια του έργου όπως αυτή θα έχει ορισθεί στην Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης, δύναται να παραταθεί ως προς τη διάρκεια και επιλεξιμότητα των δαπανών του έργου έως τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και απόφαση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

 • Προϋπολογισμός Πρότασης

Ο μέγιστος προϋπολογισμός της πρότασης, δε δύναται να ξεπερνά το ποσό των 144.194,00 ευρώ, για τη συνολική διάρκεια του έργου, εκ των οποίων:

· Δημόσια Δαπάνη έως 84.194,00 ευρώ μέσω του ΤΑΑ (60.000,00 ευρώ για την επιχείρηση/ βιομηχανία και 24.194,00 ευρώ για το Α.Ε.Ι.) και

· Ιδιωτική Συμμετοχή έως 60.000,00 ευρώ για την επιχείρηση/ βιομηχανία

 • Χρηματοδοτικό Σχήμα

Η προσυπολογιζόμενη δαπάνη για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ανέρχεται σε 17% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου-πρότασης και για την Επιχείρηση/ Βιομηχανία το 83% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου-πρότασης.

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) θα χρηματοδοτηθεί για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών (100%) έως και το ποσό των 24.194,00 ευρώ μέσω του ΤΑΑ και

παράλληλα, η επιχείρηση/ βιομηχανία για το 50% των επιλέξιμων δαπανών μέσω του ΤΑΑ (έως 60.000,00 ευρώ), ενώ το υπολειπόμενο 50% αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή, με ανώτατο ποσό επιλέξιμων δαπανών, συνολικά από το ΤΑΑ και από την ιδιωτική συμμετοχή, τις 120.000,00 ευρώ.

Τα ερευνητικά έργα «Βιομηχανικά Διδακτορικά» μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και επιχειρήσεων/ βιομηχανιών, θα λάβουν χρηματοδότηση μέσω του ΤΑΑ και μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, με διάρκεια από είκοσι τέσσερις (24) έως τριάντα τρεις (33) μήνες, η οποία καλύπτει την περίοδο από την Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης του έργου, έως την 31.12.2025 το αργότερο.

Πίνακα Επιλέξιμων Δαπανών

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης του έργου.

Τα ανώτατα ποσά είναι δεσμευτικά ανά κατηγορία δαπάνης και αντιστοιχούν σε περίοδο τριάντα τριών (33) μηνών.

Για την υποβολή προτάσεων με μικρότερη χρονική διάρκεια το ποσό για την κατηγορία δαπανών Ι «Αμοιβή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα», υπολογίζεται κατ΄ αναλογία με τη διάρκεια του υποβαλλόμενου έργου.

Προβλέπονται έμμεσες δαπάνες για τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και τις Επιχειρήσεις σε σταθερό ποσοστό 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών των κατηγοριών Ι έως V, όπου εφαρμόζεται.

Αμοιβή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα

Στην κατηγορία περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, ο οποίος δύναται να διεξάγει εν όλω ή εν μέρει, την ερευνητική του δραστηριότητα σε χώρους της επιχείρησης ή της βιομηχανίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, για τη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας.

Σημειώνεται ότι για τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα, το μηνιαίο μικτό μισθολογικό κόστος ανά άτομο ανέρχεται στο ποσό των 2.525,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη.

Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν αποκλειστικά την επιχείρηση/βιομηχανία.

Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι δαπάνες απόσβεσης οργάνων και εξοπλισμού, απαραίτητων για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Εξοπλισμός ως πάγιο στοιχείο, θεωρείται κάθε στοιχείο το οποίο με κατάλληλη χρήση και συντήρηση έχει ωφέλιμη ζωή μεγαλύτερη του ενός έτους, διατηρεί το αρχικό του σχήμα και εμφάνιση κατά τη χρήση, δε χάνει την ταυτότητά του με ενσωμάτωση σε άλλο ή πιο σύνθετο στοιχείο και καταχωρίζεται, κατά περίπτωση, στο μητρώο παγίων.

Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης – Επιλέξιμες Προτάσεις

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων «ΠΣΚΕ» (https://www.ependyseis.gr/) με την ένδειξη «Βιομηχανικά Διδακτορικά», στην ελληνική γλώσσα κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι).

Αιτήσεις Χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση, δε γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν.

Επιτρέπεται η ανάκληση της ηλεκτρονικής Αίτησης Χρηματοδότησης του προτεινόμενου έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά», η οποία υποβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της Αίτησης.

Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων τις οποίες μπορούν να υποβάλουν από κοινού ένα Α.Ε.Ι. και μια συνεργαζόμενη επιχείρηση/ βιομηχανία. Ωστόσο, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προτάσεων με την εμπλοκή του/της ίδιου/ίδιας υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε περίπτωση πολλαπλών προτάσεων, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη πρόταση που θα υποβληθεί με τη συμμετοχή του/της ίδιου/ίδιας υποψήφιου/ας διδάκτορα, βάσει του κωδικού της αίτησης και του χρόνου οριστικοποίησης της στο ΠΣΚΕ, κατά το στάδιο υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Κριτήρια ελέγχου πληρότητας-επιλεξιμότητας

· Η ορθή υποβολή/καταχώρηση όλων των στοιχείων της Αίτησης Χρηματοδότησης.

· Η προσήκουσα συμπλήρωση/σύνταξη και υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης.

· Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης δεν υπερβαίνει το μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά πρόταση και ανά δικαιούχο.

· Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά κατηγορία δαπάνης, δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επιλέξιμα ποσά.

· Ο έλεγχος του ποσού ιδιωτικής συμμετοχής, σύμφωνα με τον Πίνακα 1: Ανώτατα Επιλέξιμα Ποσά και προσδιορισμός ιδιωτικής συμμετοχής.

· Η συμμετοχή μιας επιχείρησης/βιομηχανίας βάσει του Πιστοποιητικού ΓΕΜΗ που έχει κατατεθεί.

· Η υποβολή των κάτωθι απαραίτητων δικαιολογητικών βάσει της Πρόσκλησης:

 • Σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (έως 2 σελίδες)
 • Βιογραφικό Σημείωμα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα.
 • Βιογραφικό Σημείωμα του Επιστημονικού Υπεύθυνου και του/της προτεινόμενου/ης Επιβλέποντα/ουσας της Διδακτορικής Διατριβής (εφόσον δεν ταυτίζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου).
 • Βιογραφικό Σημείωμα του προτεινόμενου/ης Εκπροσώπου της επιχείρησης/ βιομηχανίας στο έργο.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης/βιομηχανίας ανάλογα με την νομική μορφή.
 • Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ επιχείρησης/ βιομηχανίας.
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις 1,2,3 και 4, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ (Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων).
 • Βεβαίωση αρμόδιας ΔΟΥ ή εκτύπωση Στοιχείων και Δραστηριοτήτων Εγκατάστασης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr.
 • Μετοχική/εταιρική σύνθεση (τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) (Παράρτημα ΙΙΙ).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, σχετικά με τη συμμετοχή της επιχείρησης/βιομηχανίας σε άλλες επιχειρήσεις κατά τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (Παράρτημα ΙΙΙ).
 • Υπεύθυνη Δήλωση από κάθε μέτοχο/εταίρο, σχετικά με τη συμμετοχή του μετόχου/εταίρου σε άλλες επιχειρήσεις (πλην της αιτούσας) κατά τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (Παράρτημα ΙΙΙ).
 • Στοιχεία για τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις(Παράρτημα ΙΙΙ).
 • Σε περίπτωση ύπαρξης συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων οικονομικά και νομιμοποιητικά έγγραφα (Παράρτημα ΙΙΙ).
 • Δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση/βιομηχανία είναι προβληματική (Παράρτημα ΙΙΙ).

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης ελέγχονται αυτοτελώς ως προς την πληρότητά τους, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, όπως αυτή πιστοποιείται από την ημερομηνία και ώρα οριστικοποίησης της Αίτησης στο ΠΣΚΕ. Ο έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων χρηματοδότησης διενεργείται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.