Προκήρυξη «Χρηματοδότηση της Βασικής Ερευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Παραμένει ανοιχτή μέχρι την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022, 17:00 (ώρα Ελλάδας) η προκήρυξη με τίτλο «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)», η οποία συμπεριλαμβάνεται στον άξονα 4.5 «Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0») με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU).

Στόχος της προκήρυξης είναι η χρηματοδότηση πρωτότυπων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας στο πλαίσιο δύο (2) διακριτών Υποδράσεων:

Υποδράση 1: Χρηματοδότηση Νέων Ερευνητών/τριών

Στόχος της Υποδράσης 1 είναι η χρηματοδότηση έργων με Επιστημονικούς/ές Υπεύθυνους/ες (ΕΥ) Επιστήμονες νεοδιορισμένους/ες ή υπό διορισμό σε μη μόνιμη θέση (επί θητεία) Μέλους ΔΕΠ, Ερευνητή/τριας και Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) σε Ακαδημαϊκό ή Ερευνητικό Φορέα της χώρας. Μέσω της Υποδράσης αυτής θα δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους να χρηματοδοτήσουν και να υλοποιήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες σε όλο το εύρος των επιστημών, χωρίς θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, εντάσσοντας στην ομάδα τους, ενδεικτικά, υποψήφιους/ες διδάκτορες ή/και μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες.

Κάθε Πρόταση στο πλαίσιο της Υποδράσης 1 δύναται να υποβληθεί σε ένα (1) επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας (1) από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές (ΕΠ):

ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες

ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής

ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια

ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Υποδράση 2: Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής

Στόχος της Υποδράσης 2 είναι η χρηματοδότηση έργων βασικής έρευνας, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, σε τομείς αιχμής που εμπίπτουν σε πέντε (5) Θεματικές Περιοχές. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση και έργων που θα υλοποιηθούν από περισσότερα του ενός εργαστήρια ή ερευνητικές ομάδες του ίδιου ή διαφορετικών δικαιούχων φορέων της χώρας. Φορείς Υποδοχής (ΦΥ) των Ερευνητικών Έργων δύναται να είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα Ερευνητικά Κέντρα–Ινστιτούτα (Ε.Κ.-Ι.), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Θεματικές Περιοχές (ΘΠ):

ΘΠ1. Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια

ΘΠ2. Επιστήμες Ζωής

ΘΠ3. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

ΘΠ4. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

ΘΠ5. Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Σχετικές Πληροφορίες

Η συνολική δαπάνη της προκήρυξης ανέρχεται στα 58 εκατ. ευρώ, ενώ η αιτούμενη διάρκεια της έργων δύναται να είναι από 18 έως 24 μήνες.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

https://portal.hfri.gr/

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής εξειδικεύονται στην Προκήρυξη η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.