Συμβουλές & καλές πρακτικές για τη συγγραφή επιτυχημένων προτάσεων στον Ορίζοντα Ευρώπη

Η συγγραφή μιας πρότασης για τον Ορίζοντα Ευρώπη αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία και προϋποθέτει προσεκτικό σχεδιασμό και συνεργασία από όλους τους εταίρους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ανακοίνωσε μια σειρά καλών πρακτικών στα στάδια συγγραφής μιας πρότασης:

  • Προετοιμασία της πρότασης

Πριν την έναρξη της συγγραφής, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το αντίστοιχο Πρόγραμμα Εργασίας της προκήρυξης (call) που σας ενδιαφέρει, ενώ ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τους Στόχους Πολιτικής της ΕΕ, ώστε να μπορέσετε να τους εντάξετε στην πρόταση σας. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων «Αριστείας», «Επιπτώσεων» και «Ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην Εφαρμογή», επομένως θα πρέπει να κατανοήσετε τα κριτήρια της συγκεκριμένης πρότασης και να βρείτε τυχόν αδυναμίες της. Αναζητήστε εταίρους που να καλύπτουν μια συγκεκριμένη εξειδίκευση, στις ανάγκες της πρότασης σας. Παρακολουθήστε εκδηλώσεις ενημέρωσης και δικτύωσης και ζητήστε βοήθεια από το γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ και τα Εθνικά Σημεία Επαφής.

  • Σχεδιασμός της πρότασης

Βρείτε τα σχετικά έγγραφα και πρότυπα συγγραφής της προκήρυξης και ξεκινήστε την δόμηση των κύριων στοιχείων της πρότασης σας. Η γενική μεθοδολογία θα σας βοηθήσει να αντιστοιχίσετε τα κύρια αυτά στοιχεία με τους στόχους της προκήρυξης και τα κριτήρια αξιολόγησης. Καταγράψτε τα πακέτα εργασίας σε συνδυασμό με τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα. Βάλτε ένα χρονοδιάγραμμα από την συγγραφή μέχρι την κατάθεση της πρότασης σας.

  • Καταγραφή του impact της πρότασης

Περιγράψτε τις προκλήσεις που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η πρότασή σας και τον αντίκτυπο στη βιομηχανία, το περιβάλλον, την κοινωνία κ.ά. Η καινοτόμα έρευνα θα πρέπει να συμβάλλει στον αντίκτυπο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του αντίστοιχου Προγράμματος Εργασίας του Ορίζοντα Ευρώπη. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην κοινοπραξία σας και πώς με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της είναι ικανή να πετύχει αυτούς τους στόχους.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αντίστοιχο άρθρο, όπου παρουσιάζονται οι συμβουλές με τη μορφή Dos and Don’ts για τα τρία στάδια που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.